LABA Tartalomgyár

Adatkezelési Tájékoztató

A LABA Magyarország Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2509 Esztergom, Dorogi út 5-7., adószám: 28803249-2-11, statisztikai számjele: 28803249-8559-113-11, cégjegyzékszám: 11-09-028188, képviseli: Dykhne Iryna ügyvezető), mint Adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő) online oktatási tevékenység, tanfolyamok szervezésével kapcsolatban kezeli az ügyfelek (továbbiakban: Ügyfél) személyes adatait, kizárólag az igénybe vett szolgáltatások teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése érdekében. Az Adatkezelő olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi az Ügyfél fent megjelölt tevékenységek végzésével kapcsolatosan kezelt személyes adatait.

Az adatkezelő címe: 2509 Esztergom, Dorogi út 5-7.

Az adatkezelő elérhetősége:
Telefon: +36-185-08693
E-mail: [email protected]

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete szerint az érintett hozzájárulása. Továbbá a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései a számlakibocsátás tekintetében.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: Az Ügyfél a fenti tevékenységek vonatkozásában - külön nyilatkozattal - kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatok kezeléséhez. 

Az érintettek köre: weboldalra regisztráló, illetve a szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél, hírlevélre feliratkozók.

Az adatgyűjtés célja:

Profilalkotás: Adatkezelő a rendelkezésre álló személyes adatok alapján az Ügyfélről profilt alkot, melyet 3. személyeknek nem továbbít. A profilozás eredménye kizárólag belső használatra, a marketing és production stratégia kialakításához kerül felhasználásra a szolgáltatások testreszabása érdekében.

Automatizált döntéshozatal: Adatkezelő az Ügyféllel kapcsolatban nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést.

A kezelt adatok köre: az Ügyfél, valamint a hírlevélre feliratkozók által megadott, az adott szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatok (név, e-mailcím, telefonszám).

A profilalkotás során a kérdőívek kitöltésekor az alábbi adatok megadására kerülhet sor: nem, korcsoport, lakóhely jellege, munkakör, szektor, munkatapasztalat (szenioritás vagy időtartam), szervezet mérete, jelenlegi tanulmányok (képzési forma), szakmai célok, a képzésen való részvétel finanszírozásának módja, szakmai célok, a képzéshez kapcsolódó szakmai ismeretek és tapasztalat, ügyfélpreferenciák a képzéssel kapcsolatban.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: Adatkezelő munkatársai és erre szerződött partnerei.

Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben, ideig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.
A szerződés és számlák tekintetében az adatkezelés időtartama a szerződés megszűnését követő 8 év – a számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján –, azzal a feltétellel, hogy Adatkezelő ezen időszak alatt az adatokat más célra nem használja. A hírlevélről történő leiratkozást követően 15 napon belül a személyes adatok törlésre kerülnek.

Adatkezeléssel összefüggésben az Ügyfelet megillető jogok:

Az Ügyfél tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését és kiegészítését. Az Ügyfél kérésére, illetve meghatározott feltételek fennállása esetén az Adatkezelő törli az Ügyfél személyes adatait vagy korlátozza azok kezelését.

Az Ügyfél meghatározott esetekben élhet adathordozhatósághoz való jogával, és tiltakozhat személyes adatainak jogos érdekből történő kezelése ellen.

Az Ügyfél jogosult visszavonni hozzájárulását az adatkezeléshez.

Hírlevél tekintetében külön leiratkozási lehetőség van minden esetben a hírlevél alján található leiratkozás link használatával.

Az Adatkezelő a fentiek tekintetében benyújtott kérelemre annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában írásban megadja a tájékoztatást. Ha az Ügyfél kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.  

Az Ügyfél a jogait a következő módokon érvényesítheti:

Adatkezelő székhelyére küldött postai küldemény vagy Adatkezelő elektronikus levelezési címére küldött e-mail üzenet útján, továbbá Adatkezelő telefonos elérhetőségén.

Ha az Ügyfél nem elégedett az Adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
https://www.naih.hu/ ) fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletéről, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényről itt olvashat: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megillető jogokról részletes információt az Adatkezelési Szabályzatban talál.
 

Tisztelettel,
LABA Magyarország Oktatási Kft.

 

HOZZÁJÁRULÁS ADATKEZELÉSHEZ 

Megrendelő jelen nyilatkozatommal az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) szóló jogszabályokban előírtak szerint kifejezetten hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy az általam megadott, illetve az adatkezelőnél már meglévő személyes adataimat a jogszabályokban és az adatvédelmi tájékoztatóban meghatározottak szerint kezelje. 

Tudomással bírok arról, hogy a hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Jelen nyilatkozatommal kijelentem, hogy az Adatkezelési Tájékoztatót megismertem, az abban foglaltakat megértettem. 

Kifejezett hozzájárulásomat az Adatkezelő weboldalán adtam meg (jelölőnégyzet alkalmazásával).*

Magyarázat: Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.