LABA Tartalomgyár

LABA Magyarország Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság
Adatkezelési Szabályzata

 

I. Bevezető rendelkezések

Jelen szabályzat hatálya kiterjed a LABA Magyarország Oktatási Kft. teljes egészére, valamennyi szervezeti egységére és az összes foglalkoztatottjára (a továbbiakban: Adatkezelő).

Az Adatkezelő a vonatkozó jogszabályokban meghatározott adatvédelmi és adatkezelési elvek figyelembevételével az alábbi szabályzatot alkotja (továbbiakban: Szabályzat)

II. A szabályzat célja

 1. A Szabályzat célja, hogy biztosítsa a személyes adatok védelmének érvényesülését, az információs önrendelkezés megvalósulását az adatvédelemre vonatkozó hatályos jogszabályokra figyelemmel, továbbá, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adatok tekintetében meghatározza az adatkezelés során irányadó adatvédelmi és adatbiztonsági szabályokat. 

 2. Az Adatkezelő valamennyi szolgáltatásának igénybevétele során az érintettek személyhez fűződő jogainak – különös tekintettel személyes adatok védelméhez való jogának – tiszteletben tartására törekszik, és biztosítja azokat az érintettek személyes adatainak gépi feldolgozása és kezelése során. 
 3. Jelen Szabályzat kizárólag a természetes személy Érintettek személyes adataira vonatkozik, tekintettel arra, hogy jogi személyek, illetve egyéb szervezetek adatai nem minősülnek személyes adatoknak.

III. Értelmező rendelkezések 

 1. A jelen Szabályzat jellegével összhangban az alábbi fogalmak meghatározása szükséges:

IV. Az adatkezelés alapelvei 

 1. Adatkezelő az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság).

 2. Adatkezelő a személyes adatok gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból végzi, és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon (célhoz kötöttség). 
 3. Adatkezelő az adatkezelést annak célja(i) szempontjából megfelelően és relevánsan, és a szükségesre korlátozva végzi (adattakarékosság). Ennek megfelelően az Adatkezelő nem gyűjt és nem tárol több adatot, mint amennyi az adatkezelés céljának a megvalósulásához feltétlenül szükséges.
 4. Adatkezelő adatkezelése pontos és naprakész. Adatkezelő minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek (pontosság).
 5. Adatkezelő a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tárolási kötelezettségre (korlátozott tárolhatóság).
 6. Adatkezelő megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, ideértve a személyes adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet (integritás és bizalmas jelleg). 
 7. Adatkezelő felelős a fentiekben részletezett alapelveknek való megfelelésért, továbbá a Adatkezelő igazolja ezen megfelelést (elszámoltathatóság). Ennek értelmében a Adatkezelő gondoskodik a jelen belső szabályzatban foglaltak folyamatos érvényesüléséről, az adatkezelésének folyamatos felülvizsgálatáról és szükség esetén az adatkezelési eljárások módosításáról, kiegészítéséről. Az Adatkezelő a jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés igazolására dokumentációt készít.

V. Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások során végzett adatkezelések jogalapja, módja és célja (online oktatási tevékenység, tanfolyamok szervezése) 

 1. Az Adatkezelőnek az adatkezelése során az alábbi jogszabályokban foglalt előírások szerint kell eljárnia:

 1. A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább a 14-16. pontban meghatározott feltételek egyike teljesül: 
 2. Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (a továbbiakban: hozzájáruláson alapuló adatkezelés). Az Adatkezelő által végzett adatkezelés több esetben jogszabályokon alapul, mely esetekben az érintett köteles a személyes adatait megadni. Egyéb esetekben a személyes adat megadása önkéntes, ugyanakkor a megbízás ellátáshoz minden esetben szükséges. Amennyiben az érintett nem adja meg azon személyes adatokat, amelyeket az Adatkezelő a megbízás ellátása érdekében szükségesnek tart, úgy az Adatkezelő a megbízást ellátni nem tudja. Az érintett jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűségét.
 3. Az Adatkezelő és az érintett között fennálló szerződés teljesítése (a továbbiakban: szerződésen alapuló adatkezelés).
 4. A szolgáltatás teljesítése során történő akadálymentes kommunikáció biztosítása (Adatkezelő jogos érdeke).
 5. Az Adatkezelő egy adott személyes adatkör kezelése vonatkozásában mindig csak egy jogalap alapján végzi az adatkezelést. Az adatkezelés jogalapja az adatkezelés során változhat.
 6. Az Adatkezelő által végzett jogi szolgáltatás és egyéb tanácsadás ellátása során az érintett személyes adatait az adott szolgáltatás nyújtása érdekében, teljesítése céljából kezeli. Adatkezelő továbbá az érintettek személyes adatait kapcsolattartás, belső ügynyilvántartás, számlázás és követeléseinek érvényesítése céljából is kezeli.
 7. Az adatkezelés időtartama: a személyes adatokat az Adatkezelő fő szabály szerint az adott megbízás teljesítésétől/megszűnésétől számított 10 évig kezeli. 
 8. Adatkezelő személyes adatot csak abban az eseten továbbít harmadik személyeknek, ha az a szolgáltatás teljesítése érdekében szükséges. Bizonyos esetekben adattovábbítást jogszabály is előírhat (pl. hatóság megkeresése). 

VI. Hírlevél

 1. Adatkezelő a szolgáltatásával összefüggésben hírlevelet küld az azt igénylő ügyfelek részére.

 2. Adatkezelés célja: tájékoztatás nyújtása a szolgáltatásokról, aktualitásokról, szakmai hírek, cikkek.
 3. Kezelt adatok köre: név, e-mail cím.
 4. Adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása. Az adatkezelő mindenkor biztosítja a tiltakozás (hírlevélről való leiratkozás) lehetőségét. Amennyiben az Érintett akként nyilatkozik, hogy nem kíván hírlevelet kapni az adatkezelőtől, úgy adatait az adatkezelő törli és a kérelem kézhezvételét követően nem fogja ebből a célból felhasználni.
 5. Adatkezelés időtartama: Érintett általi tiltakozás időpontja vagy hozzájárulás visszavonása. 

VII. Az érintett jogai és azok érvényesítése

 1. Az Adatkezelő a GDPR rendelkezéseivel összhangban az alábbiakat biztosítja az érintettek számára.

Tájékoztatáshoz való jog

 1. A tájékoztatáshoz való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet.
 2. Az Adatkezelő tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújt tájékoztatást az érintettek számára. 
 3. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. 

Tájékoztatás az érintett kérésére

 1. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.
 2. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet az egyéb érintetti jogokra vonatkozó érintetti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. 
 3. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, a 30 napos határidő további 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
 4.  A tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítani. 
 5. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, úgy az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: 
 1. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

Kötelező tájékoztatás

 1. Amennyiben az Adatkezelő az adatokat közvetlenül az érintettől szerezte meg, úgy az Adatkezelő mindenképpen tájékoztatást nyújt az alábbiakról:
 1. A személyes adatok első megszerzésének időpontjában az Adatkezelő a fentieken túl az érintetteket tájékoztatja az alábbiakról is:
 1. Ha az Adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az érintettet erről az eltérő célról és egyéb releváns információról.
 2. Az Adatkezelő a kötelező tájékoztatásnak az alábbi módon tesz eleget. 

Az Adatkezelő "Adatkezelési Tájékoztató"-t tesz közzé a weboldalán és a székhelyén olyan módon, hogy az könnyen megtalálható és könnyen elérhető legyen bárki számára. 

Hozzáférés joga

 1. A hozzáférés joga minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet.
 2. Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
 1. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett kérésére rendelkezésére bocsátja. 

Helyesbítéshez való jog

 1. A helyesbítéshez való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet.
 2. Az Adatkezelő, az érintett erre irányuló kérelme esetén indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az érintettre vonatkozóan pontatlanul kezelt személyes adatokat. Az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez való jog

 1. A törléshez való jog nem illeti meg az érintettet automatikusan, minden jogalaphoz kapcsolódó adatkezelés vonatkozásában.
 2. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 
 1. Az érintett törlési kérelmének az Adatkezelő nem tesz eleget, amennyiben az adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez.
 2. Amennyiben az Adatkezelőhöz törlési kérelem érkezik, az Adatkezelő első lépésként megvizsgálja, hogy a törlési kérelem valóban a jogosulttól származik-e. Ennek érdekében az Adatkezelő elkérheti az érintett és az Adatkezelő között fennálló szerződés azonosítására szolgáló adatokat (például szerződésszám, szerződés kelte), az érintett számára az Adatkezelő által kiállított irat azonosítószámát, az érintettről nyilvántartott személyazonosító adatok megadását (az Adatkezelő azonban nem kérhet azonosításként olyan plusz adatot, amelyet az érintettről nem tart nyilván).
 3. Amennyiben az Adatkezelőnek eleget kell tennie a törlési kérelemnek, úgy köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a személyes adat az összes adatbázisból törlésre kerüljön.
 4. Az Adatkezelő a törlésről jegyzőkönyvet vesz fel annak érdekében, hogy a törlés megtörténtét igazolni tudja. A jegyzőkönyvet az Adatkezelő képviselője vagy az a személy(ek) írja(ák) alá, aki(k)nek erre a munkaköri leírása nyomán jogosultsága van. A törlési jegyzőkönyv tartalmazza az érintett nevét, a törölt személyes adattípust, valamint a törlés időpontját.
 5. Az Adatkezelő tájékoztatja a törlési kötelezettségről mindazokat, akik számára a személyes adat továbbításra került.

Az adatkezelés korlátozáshoz való jog

 1. A korlátozáshoz való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet.
 2. Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
 1. Ha az adatkezelés az előző pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 
 2. Az Adatkezelő tájékoztatja a kötelezettségről mindazokat, akik számára a személyes adat továbbításra került.

Adathordozhatósághoz való jog

 1. Az adathordozhatósághoz való jog a hozzájáruláson vagy a szerződésen alapuló adatkezelés jogalap esetében illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés automatizált módon történik.
 2. Az Adatkezelő biztosítja, hogy az érintett a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő számára rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat az érintett egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Profilalkotás

 1. Adatkezelő a rendelkezésre álló személyes adatok alapján az Érintettről profilt alkot – kérdőívek igénybevételével –, melyet 3. személyeknek nem továbbít. A profilozás eredménye kizárólag belső használatra, a marketing és production stratégia kialakításához kerül felhasználásra a szolgáltatások testre szabása érdekében.
 2. A kérdőívek kitöltésekor az alábbi adatok megadására kerül sor: munkaterület, beosztás, munkatapasztalat (időtartam), beosztottak száma, jelenlegi tanulmányok (képzési forma), szakmai célok, ügyfélpreferenciák a képzéssel.
 3. A profilalkotás keretében a regisztrációs folyamat során minden kurzus esetében maximum 12 további kérdés kerül feltevésre az Érintettnek (typeform). Adatkezelő minden typeformban törekszik a kérdések mennyiségének egységességére az átláthatóság érdekében. Az Érintett első két válaszától függ, hogy a kérdőív logikája merre viszi tovább, erre tekintettel a kérdések száma eltérő lehet. A válaszopciókat Adatkezelő adja meg, arra tekintettel, hogy adott célcsoportra mit találnak relevánsnak. A kérdőív kitöltése önkéntes. A válaszokat Adatkezelő CRM rendszerben, illetve POWER BI rendszerben tárolja, e zen rendszerekben készülnek az adatokból riportok. Az így készült ügyfél profilok humán közreműködéssel (kiértékeléssel) kerülnek felhasználásra a szolgáltatás eredményességének növelésére. Az így nyert adatokat Adatkezelő kizárólag belső használatra rögzíti, azokat harmadik fél számára nem adja tovább.
 4. Adatkezelő a profilozás során nyert adatokat – az adattakarékosság, pontosság és korlátozott tárolhatóság követelményének szem előtt tartásával - kizárólag marketing és production stratégiájának kialakításához, szolgáltatásainak testreszabása érdekében kezeli.
 5. Adatkezelő a profilozás során különleges adatokat semmilyen mértékben nem kezel.
 6. Adatkezelő tisztességtelen profilalkotást (különösen diszkriminatív célból) nem végez.
 7. Adatkezelő az Ügyféllel kapcsolatban nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést.

VIII. Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása

 1. Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartását az Adatkezelő az elszámoltathatóság elvéből következően annak érdekében végzi, hogy az adatvédelemre irányadó jogszabályoknak való megfelelést nyomon tudja követni, és igazolni tudja.

 2. Az Adatkezelő a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről legalább az alábbi nyilvántartásokat vezeti:
 1.  Az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységekről vezetett nyilvántartásait az alábbi tartalommal vezeti:
 1. Adatkezelő elsődlegesen papír alapú, másodlagosan gépi feldolgozás keretében kezel adatokat. Az adatkezelés helyszíne Adatkezelő székhelye. Adatkezelő nyilvántartást elektronikus formátumban vezeti. 

IX. Adatbiztonsági rendelkezések

 1. Az Adatkezelő az adatkezelése során felmerülő esetleges kockázatok mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantál a GDPR 32. cikkében foglaltak alapján. Ennek értelmében az Adatkezelő köteles garantálni az általa kezelt adatok bizalmasságát, sérthetetlenségét és rendelkezésre állását.

 2. Az adatkezelés biztonsága megvalósítása érdekében az Adatkezelő fizikai, logikai és adminisztratív kontrollokat alkalmaz együttesen.
 3. Az Adatkezelő az alábbi fizikai kontrollokat alkalmazza:
 1. Adatkezelő a logikai kontroll alkalmazása során biztosítja, hogy az általa kezelt adatokhoz kizárólag az arra megfelelő jogosultsággal rendelkezők férjenek hozzá.
 2. Adatkezelő az alábbi adminisztratív kontrollokat alkalmazza:

X. Adatkezeléssel összefüggő egyéb rendelkezések

 1. Érintetti adatkezelés Adatkezelő honlapján – Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról

 2. A Sütik (cookie-k) rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el az Érintett számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során helyez el az Érintett eszközén, a másik fajtája az állandó cookie, amely addig a számítógépen marad, amíg az Érintett le nem törli azt. 
 3. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek] csak az Érintett engedélyével lehet az Érintett eszközén elhelyezni. 
 4. Az Érintett hozzájárulását nem igénylő cookie-k esetében a honlap első látogatása során kell tájékoztatást nyújtani. Nem szükséges, hogy a cookie-kra vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő, ha a honlap üzemeltetői röviden összefoglalják a tájékoztatás lényegét, és egy linken keresztül utalnak a teljes körű tájékoztató elérhetőségére. 
 5. A hozzájárulást igénylő cookie-k esetében a tájékoztatás kapcsolódhat a honlap első látogatásához is abban az esetben, ha a cookie-k alkalmazásával együtt járó adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik.
 6. Amennyiben a cookie alkalmazására az Érintett által kifejezetten kért funkció igénybevételéhez kapcsolódik, akkor a tájékoztatás is megjelenhet e funkció igénybevételéhez kapcsolódóan. Ebben az esetben sem szükséges az, hogy a cookie-kra vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő egy rövid összefoglaló a tájékoztatás lényegéről, és egy linken keresztül utalás a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.
 7. A honlapon a cookie-k alkalmazásáról az Érintettet tájékoztatni kell, mellyel a vállalkozás biztosítja, annak érdekében, hogy az Érintett a honlap információs társadalommal összefüggő szolgáltatásainak igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a vállalkozás mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, - ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.
 8. Adatkezelés az Adatkezelő által igénybe vett Zoom alkalmazáson
 9. Adatkezelő szolgáltatásnyújtása keretében egyes kurzusok tekintetében Zoom alkalmazást vesz igénybe.
 10. A Zoom alkalmazás során az Érintett által közzétett személyes adatok kezelésére a Zoom Video Communications, Inc. Adatvédelmi Szabályzata irányadó.
 11. Adatkezelő nem felel a Zoom felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. Adatkezelő nem felel semmilyen, a Zoom működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.
 12. Adatkezelés a vállalkozás Facebook oldalán

A vállalkozás termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook oldalt tart fenn.

A vállalkozás Facebook oldalon felett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak.

A vállalkozás Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a vállalkozás nem kezeli, erre az esetre a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.

Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a vállalkozás előzetes értesítés nélkül kizárhatja az Érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.

A vállalkozás nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. A vállalkozás nem felel semmilyen, a Facebook működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

XI. Adatvédelmi incidensek kezelése

 1. Az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a hatóságnak. Amennyiben a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

 2. Az adatvédelmi incidenst nem kell a hatóságnak bejelenteni, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.
 3. Amennyiben az adatvédelmi incidens hatóság számára történő bejelentése szükséges, úgy a bejelentésben: 
 1. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. A tájékoztatásban az érintettel világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az alábbiakat:
 1. Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: 

XII. Munkaviszonnyal összefüggő adatkezelések

 1. Adatkezelő az álláspályázatai során hivatkozik az elektronikus úton elérhetővé tett adatkezelési tájékoztatóra.

 2. Amennyiben az Adatkezelő az állás betöltését követően is tárolni kívánja az álláspályázó által beadott iratokat, úgy ehhez az álláspályázó hozzájárulását kell kérni. A hozzájárulásnak önkéntesnek, konkrétnak, megfelelő tájékoztatáson alapulónak és egyértelműnek kell lennie. 
 3. A pályázat elbírálása után az eredménytelen pályázók személyes adatait tartalmazó adathordozókat a pályázónak – kérésére – 90 napon belül vissza kell küldeni, vagy a pályázónak a személyes adatai további pályázatok során történő felhasználására vonatkozó hozzájárulása hiányában meg kell semmisíteni. A megsemmisítésről (törlésről) jegyzőkönyvet kell felvenni. 
 4. Az Adatkezelő a munkavállalók adatait az Mt. vonatkozó rendelkezései alapján kezeli, továbbá a munkavállalókat az Mt-ben meghatározott módon tájékoztatja a GDPR-ban foglalt adatkezelési alapelvek betartása mellett.
 5. Az Adatkezelő a munkavállalóknak tájékoztatást ad az általa igénybe vett adatfeldolgozókkal kapcsolatban azok kilétéről és a számukra továbbított adatok köréről.
 6. A munkaviszonyban történő adatkezelés során jellemzően az alábbi jogalapok merülhetnek fel:

XIII. Az adatfeldolgozó igénybevételére vonatkozó rendelkezések

 1. Ha az adatkezelést az Adatkezelő nevében más végzi [például könyvelés, bérszámfejtés], az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

 2. Az adatfeldolgozó az Adatkezelő előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe. 
 3. Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelés vonatkozásában az Adatkezelő és az adatfeldolgozó szerződést kötnek. Ezen szerződés az adatkezelés tárgyát, időtartamát, jellegét és célját, a személyes adatok típusát, az érintettek kategóriáit, valamint az Adatkezelő kötelezettségeit és jogait határozza meg. 
 4. Az adatfeldolgozó és a nála személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személy ezeket az adatokat kizárólag az Adatkezelő utasításának megfelelően kezelheti.

XIV. Panaszkezelés általános rendje

 1. Panaszkezeléssel összefüggő adatok

Vállalkozás levelezési címe: 2509 Esztergom, Dorogi út 5-7. 

Elektronikus levelezési cím: [email protected]

Telefonszám: +36-1-850-8693 

A Pest Vármegyei és Érd Vármegyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület elérhetősége: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2., email: [email protected], Tel.: +36-1-792-7881

 1. Panaszkezeléssel összefüggő adatkezelés

Abban az esetben, ha az Érintett panasszal/minőségi kifogásossal kíván élni a vállalkozás irányába, azt megteheti telefonon, írásban postai úton vagy elektronikusan. Ha az Érintett a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy annak azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról jegyzőkönyvet készítenek, melynek egy másolati példányát a vállalkozásnak át kell adnia az Érintettnek.

A Panaszról felvett jegyzőkönyv a következőket kell, hogy tartalmazza:

 1. Érintett általi panasz kivizsgálásának menete

Az Érintett panaszát szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással. 

A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. 

Ha az Érintett a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles – az 101. pontban részletezett tartalommal és adatokkal – jegyzőkönyvet felvenni. 

A jegyzőkönyv egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben az Érintettnek átadni, míg telefonon közölt szóbeli panasz esetén az Érintettnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. A telefonon közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás annak beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles az Érintettet írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – az alábbiak közül mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos elérhetőségét, valamint címét.

A Pest Vármegyei és Érd Vármegyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület elérhetősége: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2., email: [email protected], Tel.: +36-1-792-7881

Panasz kivizsgálásának felelőse: A vállalkozás fogyasztóvédelmi referenst nem foglalkoztat, tekintettel arra, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá tartozik. A panasz kivizsgálásáról, elfogadásáról vagy elutasításáról a vállalkozás ügyvezetője dönt.

XV. Hatályba léptető és záró rendelkezések

A jelen szabályzat 2021. február 19. napján lép hatályba.

LABA Magyarország Oktatási Kft.