LABA Tartalomgyár

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A l-a-b-a.hu weboldal üzemeltetője tevékenységét látogatói és felhasználói személyiségi jogainak védelmével, a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint a természetes személyek személyes adatai kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelet („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”) rendelkezéseinek betartásával végzi.

A jelen Tájékoztató a l-a-b-a.hu weboldalon a felhasználók által megadott személyes adatok kezelésének szabályait tartalmazza.

Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit meghatározza.

A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősül:

Ezt a weboldalt a Next Education Group Ltd. üzemelteti (a továbbiakban: „mi”, vagy „LABA”). Az „Ön” személyes névmás a LABA Szolgáltatások felhasználójára vonatkozik.

Adatkezelő a weboldal üzemeltetője, amely elsődlegesen az általa nyújtott Szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatást végez, és ezen főtevékenységéhez kapcsolódóan biztosítja a weboldalon keresztül elérhető Szolgáltatásokat.

A jelen Tájékoztatóban leírt adatkezelések a GDPR által meghatározott adatkezelésnek minősülnek.

Az adatkezelő tiszteletben tartja a weboldal látogatóinak és felhasználóinak a magánéletét, amelyre tekintettel jelen Adatvédelmi tájékoztató összefoglalja, hogy az adatkezelő a weboldal felhasználóinak mely személyes adatait, mely célokra gyűjti és kezeli, a megszerzett adatok felhasználásának, nyilvánosságra hozatalának és biztonságos őrzésének módját, valamint a felhasználót illető jogokat az adatkezelő által tárolt adatai korlátozása, módosítása, megismerése körében.

Az adatkezelő személyes adatokat gyűjt és elemez annak érdekében, hogy a l-a-b-a.hu weboldal felhasználói számára szolgáltatásokat nyújtson a vonatkozó jogszabályokkal összhangban.

A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

A weboldalon keresztül elérhetőek az előadók kurzusai, valamint a LABA kurzusok támogató funkciói („Szolgáltatások”).

A Szolgáltatások igénybevételével a felhasználó elfogadja a jelen Adatvédelmi tájékoztató feltételeit, és hozzájárulását adja ahhoz, hogy az oldal használata során az általa közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek. A felhasználó nem jogosult a weboldal Szolgáltatásainak a használatára amennyiben az Adatvédelmi tájékoztató tartalmával nem ért egyet, vagy bármely más, a weboldalon található LABA felétellel vagy nyilatkozattal.

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

Tájékoztatjuk, hogy velünk, vagy a Szolgáltatásainkkal kapcsolatos információk eléréséhez szükségesek a személyes adatai.

Személyes adatok: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ, pl. név, születési hely, idő, e-mail cím, IP cím, egyéb adatok.

Ha a felhasználó látogatja a weboldal felületét, feliratkozik hírlevélre, válaszol kérdőívre, kapcsolatba lép a támogató csoporttal (Support Team), vagy más okból a weboldalra regisztrál az adatkezelő a felhasználó személyéhez köthető adatokat rögzít.

16 éven aluli személy nem jogosult jelen weboldalon feltüntetett Szolgáltatások használatára.

Felhívjuk a figyelmét, hogy hírlevélre történő feliratkozáshoz a felhasználó neve, e-mail címe és/vagy telefonszáma rögzítésre kerül.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. A pontatlan adatok befolyásolhatják a weblap használhatóságát, a weboldal használatakor kapott információkat, valamint a felhasználóval való kapcsolatfelvétel lehetőségét.

A legtöbb weboldalhoz hasonlóan az adatkezelő sütiket használ a weboldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, a felhasználói élmény növelése és a weboldal látogatóival kapcsolatos információk gyűjtésére, nyomon követésére. Kérjük, olvassa el jelen Adatvédelmi tájékoztató sütikkel és azok használatával kapcsolatos információkat tartalmazó pontját.

Az adatkezelő a következő személyes információkat gyűjti a weboldalon keresztül:

1. A weboldal használatával kapcsolatos információ

Az adatkezelő nyomon követheti, összegyűjtheti és összesítheti az információkat arról, hogy a felhasználó hogyan használja a weboldalt, mely oldalakat, milyen sorrendben, mely időpontban és időtartamban látogat, mely linkekre kattint. Információk gyűjthetők azokról az URL-címekről is, amelyekről a jelen weboldalra történt hivatkozás. Az ilyen információk összegyűjtése magában foglalhatja az IP-cím, az operációs rendszer és a felhasználók által használt böngészőszoftver naplózását. Az IP-cím alapján a felhasználó internetszolgáltatója és a földrajzi helye is meghatározhatóvá válhat.

2. A felhasználó vagy harmadik fél által biztosított személyes adatok

A weboldalon lévő hírlevelekre történő feliratkozás, személyes fiók létrehozása, frissítése, személyes fiók adatainak megváltoztatása, kurzusra történő jelentkezés, weboldalon való kommunikáció, az adatkezelő részére küldött e-mailek, vagy a szolgáltatás igénybevétele során a felhasználó által megadott személyes adatok rögzítésére kerül sor. Előfordulhat, hogy a személyes adatokat az adatkezelő akkor kapja meg, ha a felhasználó e-mailt küld, vagy egyéb módon kapcsolatba lép.

Feliratkozás hírlevelekre: Hírlevélre történő feliratkozáshoz a felhasználónak meg kell adnia az e-mail címét.

Feliratkozás a weboldalra: weboldalra feliratkozáshoz a felhasználónak fel kell tüntetnie a nevét, e-mail címét és telefonszámát a feliratkozási űrlapon. A Regisztráció gombra történő kattintással a felhasználó elfogadja, hogy az adatkezelő képviselője felveheti vele a kapcsolatot, és hogy a hívás minőségi és képzési célokra rögzíthető.

Személyes fiók regisztrálása: Személyes fiók létrehozásakor az adatkezelő kérheti, hogy adja meg a személyes adatait, beleértve a nevét és e-mail címét, telefonszámát, a közösségi hálózati fiókjait (linkek a felhasználói profilokhoz a Facebookon, a LinkedIn, Google, Twitter stb.), fényképét, születési idejét, lakóhelyét, szakmai tapasztalatát és foglalkozását.

A felhasználó bármikor jogosult az adatkezeléshez való hozzájárulását visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A felhasználó kérheti a személyes adatai törlését vagy visszavonhatja a hozzájárulását telefonon, e-mailen, vagy a személyes fiókjába történő bejelentkezés során. A felhasználó bármikor kérheti telefonon vagy e-mailben az általa megadott személyes adatokhoz való hozzáférést. Jogosult továbbá a személyes adatok javítását, frissítését kérni a honlapon, vagy a saját személyes fiókján keresztül. Ezenkívül korlátozhatja a személyes adatai felhasználását, tiltakozhat a felhasználás ellen a vonatkozó jogszabályokkal összhangban.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA

A felhasználó személyes adatait az adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatások biztosítása során a felhasználókkal való kapcsolattartás biztosítása, a felhasználók és az adatkezelő jogainak védelme, az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos piaci elemzés céljából, valamint jogszabály által előírt esetekben használja.

A Szolgáltatások használata során gyűjtött információk felhasználásának célja:

 • a weboldal üzemeltetése és szolgáltatások nyújtása, ideértve a személyre szabott tartalom megjelenítését, valamint az előadók és a felhasználók közötti kommunikáció megkönnyítését;
 • a kurzusokra és tájékoztatásra vonatkozó kérelmek feldolgozása,
 • kutatás és statisztikai elemzés végzése,
 • a marketing és az üzletfejlesztés megkönnyítése;
 • belső adminisztratív, jogi és könyvvizsgálati célok,
 • kommunikáció a személyes fiók vonatkozásában, különös tekintettel megkeresésekre való válaszadásra, adminisztratív üzenetek és információk küldése (beleértve az előadók és más felhasználók üzenetei), értesítések küldése a szolgáltatások változásairól, frissítéséről,
 • tájékoztatás a kurzusokról, új szolgáltatásokról, új weboldal funkciókról, hírlevelekről, egyéb elérhető kurzusokról és hasznos információkról,
 • személyes fiókbeállítások kezelése,
 • a weboldal technikai fejlesztése, a problémák megoldása, a szolgáltatások biztosítása, a csalások és visszaélések megelőzése,
 • a szolgáltatások javítása, újak fejlesztése,
 • a jogszabály által előírt vagy megengedett módon,
 • annak érdekében, hogy biztosítsuk a felhasználók, a partnerek, harmadik felek, valamint Szolgáltatásaink biztonságát és integritását.
 • A felhasználó személyes adatait különösen az alábbi célból használja fel az adatkezelő:

  Felhívjuk figyelmét, hogy a felhasználó jogosult megtagadni a személyes adatait, amely eredményeként előfordulhat, hogy bizonyos Szolgáltatásokat nem tud igénybe venni.

  ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK FÉLNEK

  Az adatkezelő elsősorban jogszabályban, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában, valamint jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott esetekben továbbít harmadik fél számára személyes adatokat

  Az adatkezelő megosztja a felhasználók bizonyos adatait előadóival, más felhasználókkal a Szolgáltatásainkat érintő kapcsolattartás során, az adatkezelő részére technikai támogatást és szolgáltatást nyújtó cégekkel, partnerekkel:

  Az adatkezelő abban az esetben is jogosult a felhasználó személyes adatainak harmadik féllel való megosztására, ha az adatkezelő - saját belátása szerint - jóhiszeműen bízhat abban, hogy a nyilvánosságra hozatal:

  A felhasználó adatainak továbbítására az Adatvédelmi Tájékoztatóban nem nevesített harmadik felekkel a felhasználó hozzájárulásával kerülhet sor.

  AZ ÉRINTETT JOGAI

  Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira – ideértve a jogorvoslati lehetőséget is – az Általános Adatvédelmi Rendelet, valamint az Infotv. rendelkezései az irányadók.

  A felhasználó törvényen alapuló jogait és kötelezettségeit a weboldalon gyűjtött személyes adataival kapcsolatban az Info tv. 14-21. §-a, valamint a GDPR 13.-21. cikke tartalmazza: eszerint hozzáférhet személyes adataihoz, frissítheti az adatait, feliratkozhat hírlevelekre vagy egyéb módon kérhet információt a szolgáltatásokról, és bármikor kérheti, vagy személyes fiókján keresztül maga is törölheti a személyes adatait.

  Ha a felhasználó az Európai Gazdasági Térségben (EGT) lakik vagy ott székhellyel rendelkezik, akkor kérheti,

  Az e-mailben küldött tájékoztatáskérés esetén az adatkezelő kérheti a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információkat.

  A személyes adatok elérése, frissítése és törlése

  A személyes adatok a következőképpen frissíthetők a weboldalon:

  Felhívjuk a figyelmét, hogy a személyes fiók megszüntetésével elveszíti a hozzáférést az összes regisztrált kurzushoz, ideértve a már kifizetett tanfolyamokhoz való hozzáférés lehetőségét is.

  A személyes fiók megszüntetésével kapcsolatban, írjon e-mailt a támogató csoportnak (Support Team).

  Felhívjuk figyelmét, hogy a személyes fiókjának megszüntetése után személyes adatai (egy része vagy egésze) továbbra is megismerhető lehet mások számára, ideértve, de nem korlátozva azokra az adatokra, amelyeket más felhasználók másoltak, tároltak vagy terjesztettek a kurzusok során, illetve Ön vagy más felhasználó megosztott és harmadik fél weboldalán közzétett. Személyes fiókja megszüntetését követően a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a felhasználó személyes adatai bizonyos ideig megőrizhetők és kezelhetőek a jelen Adatvédelmi Szabályzat szerint.

  A WEBOLDAL KISKORÚ ÁLTALI HASZNÁLATA

  A weboldalt a felhasználó lakóhelye szerinti ország törvényi előírásainak értelmében jogosult használni, EGT lakos esetén kizárólag 16 év felett. A felhasználó kötelessége a rá vonatkozó törvényi előírások ismerete jelen weboldal használatakor.

  16. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a felhasználó, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak.

  Ha egy szülő vagy gondviselő tudomására jut, hogy gyermeke az ő hozzájárulása nélkül osztott meg személyes adatokat az adatkezelővel, az erről való tájékoztatást követően (kapcsolatfelvétel a Névjegyek szakaszban) a személyes adatok törésre kerülnek az adatbázisból.

  A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

  A felhasználó személyes adatainak védelme a weboldal használatakor a fő prioritás. Az adatkezelő többféle biztonsági intézkedést hajt végre a felhasználó személyes adatainak biztonságos felhasználása érdekében, az oldalra történő személyes adatokkal belépés, vagy személyes adatok módosítása során.

  Az adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését.

  Erre a célra az adatkezelő sztenderd munkamódszereket, például titkosított beszélgetést, biztonságos eszközöket, tűzfalakat és jelszóvédő rendszereket használ a felhasználók személyes adatainak bizalmas kezelése érdekében.

  Minden erőfeszítés és intézkedés ellenére az adatkezelő nem garantál teljes védelmet minden olyan fenyegetéssel szemben, amely ellenőrzésünkön kívül eshet, különösen az internet használattal járó veszélyek miatt. E tekintetben a jogosulatlan hozzáférés kiküszöbölése érdekében fontos a felhasználó által a személyes fiókhoz megadott jelszó titkosítása, amelyhez idegen által történő hozzáférés esetén az adatkezelővel vegye fel a kapcsolatot. A felhasználó személyes adatait az adatkezelő csak addig tárolja, amíg az szükséges a személyes adatok gyűjtésének céljából. A felhasználók személyes adatainak megőrzésének ideje függ a felhasználásuk céljától, szem előtt tartva az Infotv. és az Általános Adatvédelmi Rendelet előírásait. A szolgáltatott személyes adatok feldolgozása és tárolása adatközpontokban zajlik, ahol a Szolgáltatások megfelelő működését biztosító berendezés található. Az adatkezelő a személyes adatokat felhasználhatja és tárolhatja a személyes adatbázisában vagy a webhely-adatbázis külön felületén. Mivel az adatkezelő szerverei a világ különböző régióiban helyezkednek el, előfordulhat, hogy egy adott felhasználó adatait nem a lakóhelye szerinti országban dolgozzák fel. A védelem szintje és a jogi szabályozás országonként eltérő lehet. Függetlenül a felhasználó személyes adatai felhasználásától ugyanazok a biztonsági intézkedések kerülnek alkalmazásra, amelyeket a jelen adatvédelmi irányelvek előírnak. Az adatkezelő a személyes adatok kezelése során számos adatvédelmi jogszabályt tiszteletben tart, ideértve az USA és az EU közötti adatvédelmi megállapodást, az EU és az USA közötti adatvédelmi pajzs keretmegállapodást és az Egyesült Államok és Svájc között adatvédelmi pajzs keretmegállapodást.

  AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

  Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a vonatkozó irányelv módosításaival összhangban időről időre változtasson az adatvédelmi tájékoztatón, közzé téve a weboldalon, ezért javasoljuk, hogy rendszeresen látogassa meg ezt az oldalt a szöveg felülvizsgálata érdekében. Az irányelv előírásai nem alkalmazhatók visszamenőleges hatállyal. Amennyiben továbbra is az adatkezelő Szolgáltatásait használja az adatvédelmi irányelvek módosításának hatálybalépését követően, abban az esetben az adatkezelő által nyújtott Szolgáltatáshoz történő hozzáférést és/vagy felhasználást az irányelvvel harmonizált Adatvédelmi Tájékoztató elfogadására vonatkozó jóváhagyó nyilatkozatnak kell tekinteni.

  COOKIE SZABÁLYZAT (Sütiszabályzat)

  MI A COOKIE (SÜTI)?

  A sütiket a legtöbb webhely használ annak érdekében, hogy javítsa a felhasználói élményt a részére nyújtott szolgáltatásokkal azáltal, hogy lehetővé teszi egy webhelynek, hogy „emlékezzen” a látogatóra, akár egyetlen látogatásának időtartama alatt session cookie (egy "munkamenet-süti" használatával), akár az ismételt látogatások (egy "tartós süti" használatával) alkalmával.

  A sütik szükségesek ahhoz, hogy például navigálni tudjon a weboldalon, a beállításai tárolását, és általában lehetővé teszik a weboldal teljesítményének a javítását. A sütik gyorsabbá és könnyebbé teszik a látogató és a weboldal közötti interakciót.

  A cookie-kat beállíthatja a meglátogatott webhely („első fél sütik”), vagy más webhelyek is beállíthatják azokat, akik a megtekintett oldal tartalmát üzemeltetik („harmadik fél sütik”).

  További információt a sütik működéséről a www.cookiecentral.com oldalon találhat.

  MI VAN A SÜTIBEN?

  A süti egy egyszerű szöveges fájl, amelyet a számítógépen vagy a mobil eszközön egy webhely szervere tárol, és csak ez a szerver képes letölteni vagy olvasni a süti tartalmát. Minden süti a látogató meghajtóján kerül tárolásra. Néhány névtelen információt tartalmaz, például egyedi azonosítót, a webhely nevét és néhány számjegyet és számot.

  SÜTIK HASZNÁLATA A WEBOLDALON

  Jelen weboldalon sütiket használ, abból a célból, hogy információkat gyűjtsön weboldal látogatók használati szokásairól, és azzal összhangban javítsa a webhely teljesítményét. Ez amiatt fontos, mert segít javítani a weboldal látogatóinak felhasználói élményét a webhelyen.

  A sütik nem károsak a számítógépére. Jelen weboldal nem használ sütiket semmiféle személyes vagy különleges adat tárolására vonatkozóan, és semmilyen személyes adata sem kerül átadásra harmadik félnek.

  A sütik következő négy kategóriáját használjuk a weboldalunkon:

  A feltétlenül szükséges sütikre azért van szükség, hogy a felhasználó navigálni tudjon a weboldalon, és bizonyos szolgáltatások használatakor, például jelszóval védett oldalak eléréséhez, regisztrálásához, és a weboldalon történő kereséshez. Megjegyzik a korábbi felhasználói műveleteket is, amikor ugyanazon munkamenet előző oldalára vált.

  A teljesítmény-sütik összesített információkat tartalmaznak a weboldal használatáról. Ezeket az adatokat a felhasználó eszközén tárolja a böngésző munkamenetei között. Ilyen adatok például a következő mutatók lehetnek: a webhelyen eltöltött idő, a leggyakrabban látogatott oldalak, annak követése, hogy mely weboldalrészek és szolgáltatások érdekelték a felhasználót, hirdetési és/vagy marketing kampány hatékonysága stb.

  A teljesítmény-sütik segítségével gyűjtött összes információ statisztikai- és elemzési célokat szolgál. Néhány süti-adatot kizárólag a fent említett célokra lehet továbbítani harmadik felek számára, akik rendelkeznek a webes erőforrás engedélyével.

  A funkcionális sütik a felhasználó eszközén tárolt beállítások vagy konfigurációk mentésére szolgálnak a böngésző munkamenetei között. Ilyen adatok például a következő mutatók lehetnek: felhasználónév, profilfotó, a megjegyzésekben maradt információ, webhely nyelve, elhelyezkedés, adatok arról, hogy a felhasználó korábban kapott-e valamilyen információt, valamint más webhely-beállításokat.

  Ezek a sütik lehetővé teszik a felhasználók számára videók megtekintését, online interakciókban való részvételt (szavazások) és a közösségi hálózatokkal való interakciót. Ezek a sütik emlékeznek a felhasználó által szolgáltatott információkra, ezáltal növelve a webhellyel való interakció hatékonyságát.

  Néhány süti-adatot kizárólag a fent említett célokra lehet továbbítani harmadik felek számára, akik rendelkeznek a webes erőforrás engedélyével

  A targeting vagy hirdetési sütik olyan tartalom biztosítására szolgálnak, amely segítenek a hirdetéseket a felhasználó számára személyre szabni. A targeting sütiket általában a weboldal üzemeltetőjének hozzájárulásával a felhasználó eszközén tárolja a böngésző munkamenetei között. Ilyen adatok például a következő mutatók lehetnek: az ajánlott szöveges, grafikus, audió- és videóanyag nyomon követése az újbóli megjelenítés elkerülése érdekében, célzott hirdetések kezelése, a reklámkampányok hatékonyságának értékelése, információk a felhasználó böngészési magatartásáról és más webhely-beállításokról.

  A weboldal megoszthatja ezeket az információkat harmadik felekkel, köztük a média ügyfelekkel, a hirdetőkkel, az ügynökségekkel és az üzleti partnerekkel, hogy magas színvonalú, célzott reklámokat biztosítson.

  Harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokból és elemző szolgáltatásokból eredő sütik:

  Az adatkezelő használ harmadik fél tulajdonában lévő szolgáltatásokat, például a Facebook, a Twitter, az Instagram, az Alphabet Inc., a Gemius a weboldalon szereplő tartalmak gyors kézbesítéséhez, jobb megjelenítéséhez és részletes elemzéséhez. A fent példaként említett vállalatok a webhely működtetése során használhatnak sütiket a felhasználó eszközén.

  Hangsúlyozzuk, hogy jelen webhely nem befolyásolhatja ezen szolgáltatások használata során a felhasználó eszközén elhelyezett sütik működését. A használatukhoz szükséges összes információ megtalálható a megfelelő forrás megkeresésével.

  A Google Analytics használati feltételei megismerhetők a http://www.google.com/analytics/terms/hu.html oldalon.

  Süti kezelése:

  A főbb (az alábbiakban felsorolt) böngészők úgy vannak beállítva, hogy automatikusan elfogadják a sütiket. A tiltáshoz használja a böngésző súgóját. A súgó funkció a menüben vagy az F1 gomb megnyomásával érhető el.

  Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

  Mozilla Firefox: https://www.mozilla.org/en/privacy/websites/#cookies

  Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

  Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/en/cookies.html

  Safari MacOS-hoz: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=hu

  Fontos:

  Ha a felhasználó nem engedélyezi a sütik használatát, vagy szándékosan törli azokat a saját böngészőjéből, akkor a webhely további látogatásakor ismét felajánlja a sütik engedélyezését és használatát.

  A sütik használatával kapcsolatos további kérdés esetén lépjen kapcsolatba velünk e-mailen.

  LÉPJEN KAPCSOLATBA VELÜNK

  [email protected]